Procurement Manager Projects South

We are looking for a Procurement Manager Projects South for Nivelles.

In this role you ensure that the goods and services needed by the companies of Equans BeLux are provided in time, with the right quality, and in alignment with the business and procurement targets including Group strategy, while mitigating the risks, respecting the Group HSE, ethical and CSR principles and capturing innovation.

Your main accountabilities:

Team management:

 • manage, support and develop the team. Guide them through the purchasing processes in full compliance with the company's set ethical code in order to have a motivated and performing team to realize the Purchasing strategy
 • create a work environment that attracts talent, facilitates open discussion and result-driven teamwork
 • support the team in developing a savings mindset and approach

Targets & Savings:

 • work towards, follow-up and report on procurement savings targets in your scope
 • ensure that the savings are reported according to the required guidelines
 • ensure delivery of business and procurement targets

Mission, strategy & objectives setting:

 • contribute to the operationalization and implementation of the mission, strategy and objectives setting of Procurement BeLux

Policies, processes, governance & organization:

 • contribute to design and implement the proper procurement policies, processes and organization in order to achieve the goals set for the organization
 • communicate, roll-out and enforce Group and Equans BeLux procurement governance throughout the organization and towards internal and external stakeholders

Marketing:

 • support to increase visibility of the procurement activity and organization (internal and external) and develop/support initiatives within/outside the Group in order to position Procurement, to optimize cooperation and create synergies where possible with all the stakeholders

Your roles - next to the main accountabilities, you perform (a selection of) roles within the Procurement organization:

 • Procurement Project Lead (PPL):
  • manage/coordinate the procurement support for the overall project (including coordinating other Procurement contributors if applicable)
  • Procurement SPOC for the project for the internal client and other stakeholders
 • Contract Manager (CM):
  • manage contract lifecycle of existing contracts (contract renewal, contract optimization,…)
  • negotiate and manage new (recurrent) contracts
  • support other roles (PPL, SME,…) with contract management expertise and administration expertise
  • act as moderator in discussions between internal clients and suppliers
  • collaborate with other Procurement teams to ensure contract management in line with procurement governance (e.g. negotiate catalogs with supplier and inform analyst for upload)
 • Subject Matter Expert (SME):
  • develop and maintain expertise (market knowledge, innovations,…) in one or more procurement (sub)categories
  • support other roles (CM, PPL, CLB,…) where recommended with your (category) expertise
  • manage main negotiations in your domain
  • support category activities in line with Group requirements (activities are defined by Equans Group and aligned with Equans BeLux)
 • Global Category Lead Buyer (GCLB):
  • manage category in line with Group requirements
  • geographical scope is broader than BeLux
 • Supplier Relationship Manager (SRM):
  • apply the SRM governance to suppliers within your scope
  • manage supplier (relationship) reviews (where reviews are required) (including up-to-date supplier card,…)
  • vendor management (vendor administration, Sudoca,…)
  • other operations support (PIP,…)

You report to the Head of Procurement Projects.

What do you need to be successful in this function?

 • university master or equivalent by relevant experience
 • experience in leading large procurement projects
 • minimum 5 years of experience in multi-technical domains
 • good team leadership experience (min. 5 years of experience in managing a team, preferably in a multi-site environment)
 • expert procurement skills and knowledge: negotiation, contracting, financial and cost management, contracts and purchase law
 • proficiency in procurement tools
 • proficiency in Office suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • stakeholders management:
  • contacts at high level/senior/middle management, with diverse, critical or unstable stakeholders
  • formally represent the company internally and externally (towards suppliers,…)
 • very good communication & influencing skills
 • verbal and written proficiency in French (mother tongue or equivalent) and English (professional level)

Want to tackle tomorrow’s multi-technical challenges with us?

Then join our experts in the various innovative and exciting projects of Equans. You get the opportunity to use your technical skills as well as to discover cutting-edge technologies and help customers in the 3 major transitions of today: the energy transition, the industrial transition and the digital transition.

Joining Equans is more than that! You also get:

 • a competitive salary in line with your education and experience
 • interesting training and career opportunities
 • group-, hospitalization insurance
 • eco & meal vouchers, representation allowance, 13th month, holiday pay
 • lease car (with fuel card)
 • smartphone with subscription, laptop, internet fee
 • additional paid leave, homeworking

We are looking forward to meeting you!

Are you interested in this position and do you have questions? Please contact our HR colleague Karine Paelinck - 02 206 04 29 or 0475 63 12 52 or karine.paelinck@equans.com or linkedin.com/in/karine paelinck


Procurement Business Partner

We zoeken een Procurement Business Partner (Antwerpen).

In deze rol zorg je ervoor dat de goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijven van Equans BeLux op tijd worden geleverd, met de juiste kwaliteit en in lijn met de bedrijfs- en inkoopdoelstellingen, inclusief de groepsstrategie, terwijl je de risico's beperkt, de groep HSE, ethische en CSR-principes respecteert en innovatie vastlegt.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • missie, strategie en doelstellingen bepalen:
  • bijdragen aan de operationalisering en implementatie van de missie, strategie en doelstellingen van Procurement BeLux
 • inkoop:
  • beheer van inkoopaanvragen in overeenstemming met het inkoopbeleid en de servicelevels (zorg voor concurrentie waar nodig, onderhandel, contracteer ...)
  • behandelen van voornamelijk dossiers >€1 miljoen en/of kritieke dossiers en/of met een hoge projectcomplexiteit
  • het strategische inkoopproces begrijpen en toepassen (vroegtijdige betrokkenheid) om maximaal bij te dragen aan het behalen van de inkoopdoelstellingen (efficiënte en effectieve inkoop van leveranciers)
  • de categorieën en markten (industrie, leveranciers, aannemers, innovaties ...) en de interne behoeften (specificaties, enz.) begrijpen en kennen om de organisatorische behoeften te vertalen in de meest geschikte inkoopstrategie
  • zakelijke overeenkomsten onderhandelen en deals sluiten om maximale toegevoegde waarde te waarborgen en risico's te minimaliseren
 • beleid, processen, governance en organisatie:
  • de juiste inkoopbeleidslijnen en -processen toepassen om de doelstellingen voor de organisatie te bereiken
  • de inkoopgovernance van de Groep en Equans BeLux communiceren en toepassen binnen de organisatie en naar interne en externe belanghebbenden
 • methodologie en tools:
  • inkoopmethodologie toepassen en gebruik maken van inkoopinstrumenten (ondersteund door Procurement Excellence)
 • coaching:
  • andere (leidende) inkoopprofielen coachen (indien relevant/nodig)
 • marketing:
  • ondersteuning om de zichtbaarheid van de inkoopactiviteit en organisatie te vergroten (intern en extern)
 • doelstellingen en besparingen:
  • werk aan, opvolgen en rapporteren van inkoopbesparingsdoelstellingen in jouw scope
  • ervoor zorgen dat de besparingen volgens de vereiste richtlijnen worden gerapporteerd
  • bijdragen aan het behalen van de zakelijke en inkoopdoelstellingen

Jouw rollen:

 • Procurement Business Partner:
  • opzetten en beheren van strategische plannen + periodieke updates (prioriteiten, doelbesparingen ...)
  • (continu) intern accountbeheer/SPOC voor alle inkoopgerelateerde onderwerpen
  • actieve deelname in interne klantmanagementteams (minimaal op BU-niveau + mogelijk op divisie-/afdelingsniveau)
  • samenwerken met andere inkoopteams om end-to-end accountbeheer te waarborgen
 • naast de belangrijkste verantwoordelijkheden en de rol van Procurement Business Partner, vervul je extra rollen binnen de inkooporganisatie:
  • Procurement Project Lead (PPL):
   • beheren/coördineren van de inkoopondersteuning voor het totale project (inclusief coördinatie van andere inkoopbijdragers indien van toepassing)
   • inkoop-SPOC voor het project voor de interne klant en andere belanghebbenden
  • Contract Manager (CM):
   • beheer van de levenscyclus van bestaande contracten (contractverlenging, contractoptimalisatie ...)
   • nieuwe (terugkerende) contracten onderhandelen en beheren
   • andere rollen (PPL, SME ...) ondersteunen met expertise in contractbeheer en administratieve expertise
   • optreden als bemiddelaar in discussies tussen interne klanten en leveranciers
   • samenwerken met andere inkoopteams om contractbeheer in lijn met de inkoopgovernance te waarborgen (bijv. catalogi onderhandelen met leverancier en de analist informeren voor upload)
  • Subject Matter Expert (SME):
   • ontwikkelen en behouden van expertise (markt- en innovatiekennis ...) in één of meer inkoop (sub)categorieën
   • andere rollen (CM, PPL, CLB, ...) ondersteunen waar aanbevolen met jouw (categorie) expertise
   • beheren van belangrijke onderhandelingen binnen jouw domein
   • categorie-activiteiten ondersteunen in overeenstemming met de groepseisen (activiteiten worden gedefinieerd door de Equans groep en afgestemd met Equans BeLux)
  • Global Category Lead Buyer (GCLB):
   • Beheer van categorie in overeenstemming met de groepseisen
   • geografisch bereik is breder dan BeLux
  • Supplier Relationship Manager (SRM):
   • de SRM-governance toepassen op leveranciers binnen jouw scope
   • beheer van leveranciers (relatie) beoordelingen (indien beoordelingen vereist zijn) (inclusief up-to-date leverancierskaart ...)

Je rapporteert aan een hoofd van de procurement business partners.

Wat heb je nodig om in deze functie uit te blinken?

 • universitair masterdiploma of equivalent door relevante ervaring
 • minimaal >7 jaar ervaring in multitechnische domeinen
 • indien deel uitmakend van het team van businesspartners of projecten: ervaring in het leiden van grote inkoopprojecten
 • uitgebreide inkoopvaardigheden en kennis: onderhandeling, contractering, financieel en kostenbeheer, contracten en aankooprecht
 • bekwaamheid in inkoopinstrumenten
 • bekwaamheid in Office-suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • goed begrip van de bedrijfsactiviteiten in de operationele entiteiten
 • zeer goede communicatie- en beïnvloedingvaardigheden
 • mondelinge en schriftelijke bekwaamheid in minimaal 2 van de 3 talen: Engels, Frans en Nederlands

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden
 • groeps-, hospitalisatieverzekering
 • eco- & maaltijdcheques, representatievergoeding, 13de maand, vakantiegeld
 • leasewagen (met tankkaart)
 • smartphone met abonnement, laptop, internetvergoeding
 • ADV-dagen, thuiswerk

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Bryan Barnes – bryan.barnes@external.equans.com


Expert Lead Buyer

We zoeken een Expert Lead Buyer (Nivelles).

In deze functie zorg je ervoor dat de goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijven van Equans BeLux op tijd worden geleverd, met de juiste kwaliteit en in lijn met de bedrijfs- en inkoopdoelstellingen, inclusief de groepsstrategie, terwijl de risico's worden beperkt, de Groep HSE, ethische en CSR-principes worden gerespecteerd en innovatie wordt vastgelegd.

Je voornaamste focus zal liggen op projecten in het zuiden van België en Brussel. Je zal vaak in het zuiden van België moeten reizen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • missie, strategie & doelstellingen bepalen:
  • bijdragen aan de operationalisering en implementatie van de missie, strategie en doelstellingen van Procurement BeLux
 • sourcing:
  • beheer inkoopaanvragen in lijn met het inkoopbeleid en de servicelevels (zorg voor concurrentie waar nodig, onderhandel, contracting ...)
  • voornamelijk behandelen van dossiers >€1 mln en/of kritieke dossiers en/of hoge projectcomplexiteit
  • het strategische inkoopproces begrijpen en toepassen (vroegtijdige betrokkenheid) om maximaal bij te dragen aan het behalen van de inkoopdoelstellingen (efficiënte en effectieve inkoop van leveranciers)
  • de categorieën en markten (industrie, leveranciers, aannemers, innovaties ...) en de interne behoeften (specificaties, enz.) begrijpen en kennen om de organisatorische behoeften te vertalen in de meest geschikte inkoopstrategie
  • onderhandelen over zakelijke overeenkomsten en deals sluiten om maximale toegevoegde waarde te garanderen en risico's te minimaliseren
 • beleid, processen, governance & organisatie:
  • het juiste inkoopbeleid en processen toepassen om de gestelde doelen voor de organisatie te bereiken
  • de inkoopgovernance van de Groep en Equans BeLux communiceren en toepassen binnen de organisatie en naar interne en externe stakeholders
 • methodologie & tools:
  • de inkoopmethodologie toepassen en inkoopinstrumenten gebruiken (ondersteund door Procurement Excellence)
 • coaching:
  • andere (leidende) inkopersprofielen coachen (indien relevant/nodig)
 • marketing:
  • ondersteuning om de zichtbaarheid van de inkoopactiviteit en -organisatie te vergroten (intern en extern)
 • doelstellingen & besparingen:
  • werken aan, opvolgen en rapporteren over inkoopbesparingsdoelen in jouw scope
  • ervoor zorgen dat de besparingen worden gerapporteerd volgens de vereiste richtlijnen
  • bijdragen aan het behalen van bedrijfs- en inkoopdoelstellingen

Rollen - naast de belangrijkste verantwoordelijkheden, (een selectie van) rollen uitvoeren binnen de inkooporganisatie:

 • Procurement Project Lead (PPL):
  • de inkoopondersteuning voor het algehele project (inclusief coördineren van andere inkoopbijdragers indien van toepassing) beheren/coördineren
  • Procurement SPOC voor het project voor de interne klant en andere belanghebbenden
 • Contract Manager (CM):
  • de levenscyclus van bestaande contracten beheren (contractverlenging, contractoptimalisatie ...)
  • nieuwe (terugkerende) contracten onderhandelen en beheren
  • ondersteuning van andere rollen (IPL, SME ...) met expertise in contractbeheer en administratie-expertise
  • optreden als bemiddelaar in discussies tussen interne klanten en leveranciers
  • samenwerken met andere inkoopteams om contractbeheer in lijn met procurement governance te waarborgen (bijv. onderhandelen over catalogi met leverancier en de analist informeren voor upload)
 • Subject Matter Expert (SME):
  • expertise (marktkennis, innovaties ...) in één of meer inkoop (sub)categorieën ontwikkelen en onderhouden
  • andere rollen (CM, IPL, CLB ...) ondersteunen, waar aanbevolen met jouw (categorie-)expertise
  • beheer van belangrijke onderhandelingen in jouw domein
  • categorieactiviteiten ondersteunen in lijn met groepsvereisten (activiteiten worden gedefinieerd door de Equans groep en afgestemd met Equans BeLux)
 • Global Category Lead Buyer (GCLB):
  • beheer van de categorie in lijn met groepsvereisten
  • geografisch bereik is breder dan BeLux
 • Supplier Relationship Manager (SRM):
  • de SRM-governance passen op leveranciers binnen jouw scope
  • beheer van leveranciers (relatie)beoordelingen (waar beoordelingen vereist zijn)

Je rapporteert aan de Procurement Manager Projects South.

Wat heb je nodig?

 • universitair masterdiploma of equivalent door relevante ervaring
 • minimaal >7 jaar ervaring in multi-technische domeinen. Een lagere senioriteit kan worden overwogen in geval van een profiel met veel potentieel
 • ervaring met het leiden van grote inkoopprojecten
 • deskundige inkoopvaardigheden en kennis: onderhandeling, contracting, financieel en kostenbeheer, contracten en aankooprecht
 • vaardigheid in inkoopinstrumenten
 • vaardigheid in Office-suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • goed begrip van het bedrijf dat wordt ingezet in de operationele entiteiten
 • zeer goede communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden
 • autonome, leergierige, gemotiveerde en volhardende persoonlijkheid is een must om in het bestaande team te passen
 • vaardigheid in mondelinge en schriftelijke communicatie in het Frans (bij voorkeur eerste taal) en Engels; Nederlands is een plus

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden
 • groeps-, hospitalisatieverzekering
 • eco- & maaltijdcheques, representatievergoeding
 • sociaal abonnement, leasewagen (met tankkaart)
 • smartphone met abonnement, laptop, internetvergoeding
 • ADV-dagen, thuiswerk

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Karine Paelinck - 0475 63 12 52 


Expert Lead Buyer Contract Management

We zoeken een Expert Lead Buyer Contract Management (Brussel).

In deze functie zorg je ervoor dat de goederen en diensten die nodig zijn voor de bedrijven van Equans BeLux tijdig worden geleverd, met de juiste kwaliteit en in lijn met de bedrijfs- en inkoopdoelstellingen, inclusief de strategie van de Groep, waarbij de risico's worden beperkt, de Groep HSE, ethische en CSR-principes worden gerespecteerd en innovatie wordt vastgelegd.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • missie, strategie & doelstellingen bepalen:
  • bijdragen aan de operationalisering en implementatie van de missie, strategie en doelstellingen van Procurement BeLux
 • contractbeheer:
  • beheer een portfolio van (raamwerk)overeenkomsten met gecontracteerde leveranciers binnen aangewezen inkoopcategorieën
  • beheer verlengingen, heronderhandelingen voor de portfolio van (raamwerk)overeenkomsten om ervoor te zorgen dat ze gedurende de levenscyclus van de overeenkomst up-to-date blijven
  • informatie bijhouden in de contractendatabase
  • identificatie van nieuw potentieel (extra besparingen, risicovermindering, efficiënt proces) via het contracteren van niet-gecontracteerde belangrijke leveranciers binnen aangewezen inkoopcategorieën
  • afstemmen met categorie-eigenaar bij Procurement om een ​​gezamenlijke strategie en uitvoering te garanderen
  • ondersteuning & escalatie met betrekking tot 'End of Year Bonus'-activiteiten
  • communicatie van overeenkomsten naar interne bedrijven (eindgebruikers) via de juiste kanalen
  • optreden als bemiddelaar in discussies tussen interne klanten en leveranciers
  • samenwerken met andere inkoopafdelingen om contractbeheer in lijn met inkoopbeheer te waarborgen (bijv. onderhandel over catalogi met leverancier en informeren van analist voor upload)
  • de categorieën en markten (industrie, leveranciers, aannemers, innovaties ...) en de interne behoeften (specificaties enz.) begrijpen en kennen om de organisatorische behoeften te vertalen in de meest passende overeenkomsten met leveranciers
 • beleid, processen, beheer & organisatie:
  • het juiste inkoopbeleid en de juiste processen toepassen om de doelen voor de organisatie te bereiken
  • Group en Equans BeLux inkoopbeheer communiceren en toepassen binnen de organisatie en naar interne & externe belanghebbenden
 • methodologie & tools:
  • de inkoopmethodologie toepassen en inkoopinstrumenten gebruiken (ondersteund door Procurement Excellence)
 • coaching:
  • andere (leidende) inkoopprofielen (indien relevant/nodig) coachen
 • marketing:
  • de zichtbaarheid van de inkoopactiviteit en -organisatie (intern en extern) ondersteunen
 • doelen & besparingen:
  • werken aan, opvolgen en rapporteren over inkoopbesparingsdoelen in jouw scope
  • ervoor zorgen dat de besparingen worden gerapporteerd volgens de vereiste richtlijnen
  • bijdragen aan het behalen van bedrijfs- en inkoopdoelstellingen

Jouw rollen:

 • Subject Matter Expert (SME):
  • expertise (marktkennis, innovaties ...) in één of meer inkoop (sub)categorieën ontwikkelen en behouden
  • andere rollen (CM, PPL, CLB ...) ondersteunen waar aanbevolen met jouw (categorie) expertise
  • beheer belangrijkste onderhandelingen in jouw domein
  • categorie-activiteiten in lijn met Groepsvereisten (activiteiten worden gedefinieerd door Equans group en afgestemd met Equans BeLux) ondersteunen
 • Global Category Lead Buyer (GCLB):
  • beheer van de categorie in lijn met Groepsvereisten
  • geografische reikwijdte is breder dan BeLux
 • Supplier Relationship Manager (SRM):
  • SRM-beheer toepassen op leveranciers binnen jouw scope
  • beheer van leveranciers (relatie)beoordelingen (indien beoordelingen vereist zijn) (inclusief up-to-date leverancierskaart ...)

Je rapporteert aan het Head of Procurement Contract Management.

Wat heb je nodig om succesvol te zijn in deze functie?

 • universitair masterdiploma of equivalent door relevante ervaring
 • minimaal >7 jaar ervaring in multidisciplinaire domeinen
 • ervaring met het leiden van grote inkoopprojecten
 • expertise in inkoopvaardigheden en -kennis: onderhandeling, contracteren, financieel en kostenbeheer, contracten en aankooprecht
 • vaardigheid in inkoopinstrumenten
 • vaardigheid in Office-suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • goed begrip van het bedrijf ingezet in de operationele entiteiten
 • vermogen om het bedrijf formeel intern & extern te vertegenwoordigen intern en (naar leveranciers ...)
 • zeer goede communicatie- & beïnvloedingsvaardigheden
 • vaardigheid (mondeling en schriftelijk) in minimaal twee van de volgende talen: Engels, Frans en Nederlands

Zin om mee te werken aan de multitechnische uitdagingen van morgen?

Ja? Dan kom je bij Equans terecht in een innovatieve en boeiende werkomgeving met gevarieerde projecten waarin je jouw skills verder kan ontplooien.

Je komt in contact met de nieuwste technologieën en helpt onze klanten bij de 3 grote transities van vandaag: de energietransitie, de industriële transitie en de digitale transitie.

Een job bij Equans betekent:

 • een competitief salaris in lijn met jouw opleiding en ervaring
 • interessante opleidings- en doorgroeimogelijkheden
 • groeps-, hospitalisatieverzekering
 • eco- & maaltijdcheques, representatievergoeding
 • sociaal abonnement, leasewagen (met tankkaart)
 • smartphone met abonnement, laptop, internetvergoeding
 • ADV-dagen, thuiswerk

Wij kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Ben je geïnteresseerd in deze functie en heb je vragen? Contacteer onze HR-collega Bryan Barnes – bryan.barnes@external.equans.com


Area Sales Manager

Join our dynamic and innovative team, where you can thrive as an Area Sales Manager. Located in Grimbergen, Belgium, you'll be at the forefront of cutting-edge induction bending technology used in pipeline construction.

With a global customer base, you'll enjoy a fast-paced environment, challenging projects, and the opportunity to ensure market development activities within a defined geographical area. Your role will be crucial in strengthening our company's position in the market as you exceed sales objectives while staying within budgets and aligning with department objectives.                                       

You ensure the acquisition and follow-up of industrial customers within a specific area, according to the department’s commercial strategy, in order to maximize sales revenues as well as profit margin.

In this role:

 • business development & promotion:
  • you ensure market development, prospection and promotional activities within identified area
  • sector: oil & gas, refineries and petrochemical, nuclear, offshore wind ...
 • market intelligence:
  • you analyze and monitor the market/competition landscape
  • you stay alert to potential opportunities and share with colleagues/ internal stakeholders
 • account management:
  • you manage key accounts within portfolio (identify current and potential needs, solve issues, promote products, assist on contracts)          
 • sales process:
  • together with the price estimator you prepare and review technical and commercial offers for your clients, negotiate and follow-up on them
  • you work in close contact with planning, quality and production department
 • sales action planning & follow-up:
  • together with the Sales Manager, you translate the strategic objectives into action plans in order to reach the sales targets
  • you plan, implement and follow-up on commercial activities                      

Are you our Area Sales Manager?

 • you have a technical or economic bachelor's degree
 • you have at least five years' experience in project sales
 • specific knowledge of the oil & gas industry is considered a plus
 • you are analytical, cope well with stress and can work to strict deadlines
 • you are a team player and passionate about sales
 • you are driven and enthusiastic
 • you are prepared to travel frequently (approx. 1 week per month)
 • you speak Dutch, French and English, and are a good communicator and negotiator

Equans is the benchmark in innovative multi-technical facilities and services for the infrastructure, construction, industry, energy and oil & gas sectors. Its expertise covers a wide range of disciplines, including electricity, instrumentation, mechanical engineering, piping, automation and maintenance. Equans and its subsidiaries in Belgium and Luxembourg together have more than 9.000 employees who contribute towards the energy, digital and industrial transition.

Equans operates worldwide with a combined workforce over 75.000 employees and is part of the French Bouygues Group, employing over 200.000 employees.

Want to tackle tomorrow’s multi-technical challenges with us?

Then join our experts in the various innovative and exciting projects of Equans. You get the opportunity to use your technical skills as well as to discover cutting-edge technologies and help customers in the 3 major transitions of today: the energy transition, the industrial transition and the digital transition.

Joining Equans is more than that! You also get:

 • a competitive salary in line with your education and experience
 • interesting training and career opportunities
 • group- & hospitalization insurance
 • eco & meal vouchers, representation allowance
 • concessionary travel, lease car (with fuel card), parking, bicycle lease plan
 • smartphone with subscription, laptop, internet fee
 • additional paid leave

We are looking forward to meeting you!

Does this description fit you and would you like more information? Contact our HR colleague Savannah Koslowski - 02 371 19 52 - savannah.koslowski@external.equans.com - https://www.linkedin.com/in/savannahkoslowski

De Nederlandstalige tekst is momenteel niet beschikbaar. Gelieve ons hiervoor te verontschuldigen. In afwachting kan je de Engelse versie raadplegen.